Shorts

Straight Denim Shorts - 22JN6668

₱2,430.00 ₱2,700.00

Denim Shorts - 12JN4794

₱1,510.00 ₱1,670.00

Black Denim Shorts - 02JN2313

₱1,650.00 ₱1,830.00

Slim Chino Shorts - L92JK1486

₱1,830.00 ₱2,030.00